Polityka prywatności

AAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
mgr inż. Stefan Ruchlewicz
Szczęsne 3
10-687 Olsztyn
NIP: 739 010 69 38

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest: AAR PW Szczęsne mgr inż. Stefan Ruchlewicz z siedzibą w Szczęsne 3, 10-687 Olsztyn.
 2. Przetwarzanie danych osobowych:
  a) sprzedaż siatek, słupków, bram i zakup wyrobów hutniczych.
  Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
  Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy).
  b) prowadzenie przedsiębiorstwa.
  Przetwarzane dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
  Podmioty, których dane dotyczą, to podmiot kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące. Dotyczy też osób przebywających na terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
  Przetwarzane dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, obraz monitoringu wizyjnego.
  c) rekrutacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
  Przetwarzane dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pozyskanie danych.
  Przetwarzane dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub pobrane są z powszechnie dostępnych źródeł.
 4. Odbiorcy danych
  Przetwarzane dane osobowe w tym przez osoby upoważnione możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały w naszym imieniu:
  – podmioty pośredniczące w zawieranych przez nas transakcjach;
  – podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, informatyczne, pomoc prawną, podatkową;
  – podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  – banki w przypadki konieczności prowadzenia rozliczeń;
  – organy państwowe lub samorządowe;
  – firmy transportowe i firmy spedycyjne;
  – agencje celne;
  – ubezpieczyciele;
  – sądy;
  – komornicy;
  – biura informacji gospodarczej;
 5.  Czas przechowywania danych.
  Dane przetwarzane są przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, dane zostają zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych.
  Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania stosownie do złożonego wniosku, dostępu do danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu.
 7. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)